ПОКАНА

ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК „ОТЕЦ ПАИСИЙ-

1859”, САМОКОВ
ПОКАНА

На основание чл.15, ал.(1) от Закона за народните
читалища и чл.20, ал.(1) от устава на Читалището,
Настоятелството на Читалище-паметник „Отец Паисий-

1859”, гр. Самоков, свиква,
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 11 юни 2021г., от 18,00 часа
в Големия салон на Читалището, при

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на Читалището през 2020 г.
2.Приемане на годишния отчет на Читалището за 2020г.
3.Приемане на бюджета на Читалището за 2021г.
4. Разни
При липса на кворум в определения час, събранието се отлага с един час и
ще се проведе на същото място и дата, но от 19,00часа.
ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА
ЧИТАЛИЩЕТО ДА ПРИСЪСТВУВАТ!