ПОКАНА

ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859”, САМОКОВ

 

ПОКАНА

 

На основание чл.15, ал.(1) от Закона за народните читалища и чл.20, ал.(1) от устава на Читалището, Настоятелството на Читалище-паметник „Отец Паисий-1859”, гр. Самоков, свиква,

 

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 11 април 2022г. от

17:30 ч. /начало на регистрацията/

18:00ч. /начало на събранието/

в Големия салон на Читалището,

при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Читалището през 2021 г.
  2. Отчет на проверителната комисия.
  3. Приемане на годишния финансов отчет на Читалището за 2021 г.
  4. Приемане на бюджета на Читалището за 2022г.
  5. Промени в устава на читалището
  6. Избор на председател на читалището,с мандат от три години.
  7. Избор на членове на Настоятелството, с мандат от три години.
  8. Избор на членове на Проверителна комисия, с мандат от три години.
  9.  Разни

 

При липса на кворум в определения час, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и дата, но от 18,30часа.

 

КАНЯТ СЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ДА   ПРИСЪСТВАТ!