Устав

 на „ ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК  ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1859 ” гр.САМОКОВ.

 

гр. САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА,
ПЛОЩАД. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ” № 1
ТЕЛ.  0722-60132;  0722-66714
е-mail:
chop_samokov @abv.bg

”Читалище-паметник Отец Паисий-1859″ е едно от основоположниците на читалищното дело в нашето Отечество. Създадено и утвърдено през 1859 година от напредничави българи, то има значим принос за формиране на народната душевност и култура, за зараждане и развитие на библиотеките, на театралното и музикално дело, за разпространение на знания, за духовното възмогване и усъвършенстване на хората. По негов пример и с негова помощ са създадени много други читалища в Самоковска  община, както преди Освобождението, така и в по-ново време. Като стожер на духовния живот в града, с многоликата си народополезна дейност Читалище-паметник „Отец Паисий“, оставя ясна диря в живота на поколения самоковци.

МИСИЯ:  Да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от града ни , като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.

 

ГЛАВА  ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища, се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.
Чл. 2. /1/. Читалище-паметник „Отец Паисий  – 1859”  гр. Самоков е традиционно самоуправляващо се българско сдружение в гр. Самоков, което изпълнява и държавни културно – просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
/2/. Читалище-паметник „Отец Паисий – 1859”- гр. Самоков  е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в град Самоков, област Софийска и адрес на управление – пл. „Захари  Зограф” № 1.
/3/. Читалището е вписано в регистъра на Министерството на културата под № 2686    от   2001 г.
Чл. 3. Наименованието е: Читалище –паметник „Отец  Паисий – 1859”  гр. Самоков”, което наименование при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин:  Сhitaliste-pametnik  „Otec Paisy– 1859” gr.Samokov”.
Чл. 4. Читалището работи в тясно взаимодействие с  учебните заведения, културните институти, църквата, обществени и стопански организации, търговски дружества и други, които извършват или подпомагат културната дейност.
Чл. 5. Читалището поддържа най-тесни връзки за сътрудничество и координация на културната дейност, организирана от общината и участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви. Съобразява своята дейност със стратегията на общината в областта на културата.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 6. Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на населението, свързани със:

 1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града;
 2. запазване на обичаите и традициите ;
 3.  разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 4.  възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
 5. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 6. осигуряване на достъп до информация;
 7. По-добра материална база и комфорт на читалището;
 8. Развитие и поддържане на членството ни в Национални и международни партньорства и мрежи ;
 9. Разработване и реализирани на проектни предложения като бенефициент и/или като партньор към оперативни програми и/или схеми за безвъзмездно финансиране,  съфинансирани от Европейски фондове, към донорски програми и организации от Европа ;

Чл. 7. За постигане на целите по чл. 6 читалището извършва основни дейности като:
1. участвува  в  уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и подържане на електронни информационни мрежи; предоставяне на компютърни и интернет услуги.
2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез създаване на колективи и изпълнители в различни жанрове на изкуството, за които има необходимите условия;
3. организиране на школи  за музикално, танцово  и художествено рисуване, курсове, клубове, кино- и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
4. организиране на изложби на отделни или групи художници , във фоайетата на читалищния дом;
5. събиране и разпространяване на знания за родния край;
6. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
7. организира изложби на обредни хлябове и кулинарни гозби за големи християнски празници и по други поводи.
Чл. 8. Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Читалището не разпределя печалба.
Чл. 9. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:
1. за хазартни игри и нощни заведения;
2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.
Чл. 10. Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

ГЛАВА ТРЕТА

УЧРЕДЯВАНЕ  И ЧЛЕНСТВО  

Чл.11./1/  Читалище-паметник „Отец Паисий – 1859″ е основано през 1859 година и притежава нотариален акт  №61/ 1919 г.  и  нотариален акт № 71 / от 1934 г. и  е регистрирано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел във Софийски окръжен съд .

/2/ Броят на членовете на Читалището е най-малко 200 дееспособни членове  съгласно  чл. 8. (1) от ЗНЧ . (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) .

Чл.12  За вписване на читалището в регистъра на Окръжния съд чрез писмено заявление от настоятелството без такси се прилагат :

1.Протокол от Общото събрание и поканата за свикването му.

2.Списък на присъстващите членове на Общото събрание с подписите.

З.Имената на членовете на Настоятелството и Проверителната комисия,ЕГН,подпис/вписани в заявлението/.

4.Свидетелства за съдимост на членовете на Настоятелството и Проверителната комисия.

5.Декларации на членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия ,че не са в роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

6.Устав

7.Нотариално заверен образец от подписа на лицата/председател и секретар/,представляващи читалището,и валидният печат на читалището.

8.Декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище. ( ДВ, бр. 42 от 2009 г.)

Чл.13.  В регистъра се вписват:

 1. Наименованието и седалището на читалището .
 2. Уставът.
 3. Имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището.
 4. Име и длъжност на лицата, представляващи читалището.
 5. Настъпилите промени .

Чл.14. Читалищното настоятелство в 7-дневен срок от вписването на читалището в съдебния регистър подава заявление за вписване в публичния регистър към министъра на културата.

Чл.15. В публичния регистър на народните читалища към министерството на културата се вписват:

1.Наименованието на читалището .

2.Седалище на читалището.

З.Клонове на читалището/ако са открити/.

4.Името на лицето,което представлява читалището/лицата,които представляват читалището.

5.ЕИК по БУЛСТАТ.

6.Уставът.

6.Настъпилите промени по т.1-6 .

Чл. 16. /1/ Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.
/2/ Индивидуалните членове са действителни и спомагателни. Те са български граждани,   без разлика на пол, образование, имотно състояние, вероизповедание и етническо самосъзнание,  длъжни да спазват устава на читалището, да опазват неговото имуществото , да участват в читалищната дейност, според възможностите си, и да не извършват действия, уронващи доброто име на читалището.

 1. Действителните членове са лица навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членския си внос и имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас, да избира читалищното настоятелство има действителен член, който е платил членския си внос най-малко два месеца преди  отчетно-изборното събрание.
 2. Спомагателните членове са лица под 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани, те имат право на съвещателен глас.
 3. Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището. Могат да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището.

/3/ Колективните членове съдействат за осъществяване на целите и задачите на читалището, подпомагат неговата дейност, подържат и обогатяват материалната му база и имат право на 1/един/ глас в общото събрание.
Колективни членове могат да бъдат:
1. професионални организации;
2. стопански организации;
3. търговски дружества;
4. кооперации и сдружения;
5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

/4/Членовете на Читалището са длъжни да спазват Устава , да плащат редовно и лично членския си внос да края на месец март на текущата година, да опазват имуществото му, да участват в дейността на Читалището според възможностите му и да не уронват  името и авторитета му.

/5/ При не плащане на членски внос  членовете се самоизключват, като възстановяват правата си по общия ред .

/6/. Лицата,които даряват предмети и средства на стойност над 500 лв. се обявяват за БЛАГОДЕТЕЛИ на Читалище-паметник „Отец Паисий 1859″.Вписват се в Протоколната книга и се спазва волята на дарителя. Те могат да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището.

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органи на управление на читалището са: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСТОЯТЕЛСТВОТО и ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.

Чл. 18. /1/ Върховен орган на читалището е ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ .
/2/ Общото събрание се състои от всички членове, имащи право на глас.
Чл. 19. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;
4. изключва членове на читалището;
5. определя основни насоки на дейността на читалището;
6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. приема бюджета на читалището;
8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. определя размера на членския внос;
10. отменя решения на органите на читалището;
11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. взема решение за прекратяване на читалището;
13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл. 20. /1/ Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж в годината, като на 3 /три/ години е Отчетно-изборно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането, проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
/2/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 /седем/ дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и други общодостъпни места в Община Самоков, трябва да бъде залепена поканата за събранието.
/3/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с 1/един/ час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.
/4/ Решенията по чл. 19, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 от Устава се вземат с мнозинство най малко две трети от всички присъстващи членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
/5/ Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 21. /1/ Изпълнителен орган на читалището е НАСТОЯТЕЛСТВОТО. То се състои най-малко от 7/седем/ членове, избрани за срок от 3/три/ години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

/2/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
1. свиква общото събрание;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището, утвърждава щата му и годишната програма за културна дейност;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;
5. назначава секретаря на читалището от членовете на настоятелството  и утвърждава длъжностната му характеристика. Трудовото  правоотношение  на секретаря не се прекратява с изтичане мандата на настоятелството.
6. Приема нови членове на читалището , които не са членове на друго читалище, въз основа на  подадена мотивирана молба;
/3/ Настоятелството провежда най-малко 4 /четири/ заседания годишно.
/4/ Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си. ( 50% + 1)
/5/ На първото заседание се избира заместник-председател и се разпределят отговорностите между членовете по отделните направления на дейността.
Чл. 22. /1/ Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
1. организира и ръководи дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;
2. представлява читалището;
3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;
4. отчита дейността си пред настоятелството;
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

6.Правомощията на Председателя се прекратяват при подаване на оставка; при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията за повече от два месеца;  влизане в сила на присъда;  за умишлено престъпление;  при смърт.

7.При настъпване на обстоятелство по ал. 6 се свиква извънредно Общо събрание в срок до 3 месеца от датата на прекратяване, като за този период функциите се изпълняват от зам. председателя до провеждане на извънредното Общо събрание.
Чл. 23. /1/ СЕКРЕТАРЯТ на читалището:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира  текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за  работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
/2/ Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

/3/ Секретарят по право е член на Настоятелството . Трудовото му правоотношение  е съгласно Кодекса на труда .

Чл. 24. /1/ ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от 3 /трима/ члена и се избира от общото събрание за срок от 3 /три/ години.
/2/ Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
/3/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
/4/ При констатирани нарушения, проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – и органите на прокуратурата.
Чл. 25. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари, лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
Чл.26. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

ГЛАВА   ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 27. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.
Чл. 28. /1/ Читалището набира средства от следните източници:
1. членски внос;
2. културно-просветна и информационна дейност;
3. субсидия от държавния и общинския бюджет;
4. наеми от движимо и недвижимо имущество;
5. дарения и завещания;
6. други приходи.
/2/ Сумите от дарения се изразходват според волята на дарителя или по решение на настоятелството, ако няма изрично изразена воля на дарителя.
/3/ Читалищното настоятелство може да награждава изявили се читалищни служители, читалищни деятели и любителски колективи, допринесли за обогатяване на читалищната дейност и популяризиране името на читалището и общината на регионални и национални конкурси и прегледи.
Чл. 29. /1/Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат за бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

/2/ Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания  произтичащи от трудови правоотношения.
Чл. 30. Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приемат от общото събрание. Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността, се представят в Община Самоков.
Чл. 31. /1/ Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
/2/ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Самоков, приета от Общински съвет, се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.
/3/ Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
Чл. 32 Оформянето на оправдателните документи и отчитането на разходите се извършва по установения от закона ред .

Чл.33/1/  Председателят , членовете на Настоятелството и Проверителната комисия имат право да получават възнаграждение  за своята дейност , като такива.

/2/ В Правилника за дейността на Читалището се посочват условията за получаване  размера на възнаграждението им .
ГЛАВА  ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВЯНЕ

Чл.34. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на Окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако:

 1. Дейността   му   противоречи   на   закона, устава   и
  добрите нрави.
 2. Имуществото му не се използва  според целите и предмета на дейността на читалището.
 3. Налице   е   трайна   невъзможност   читалището   да действа или не развива дейност за период две години. В тези случаи.Министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалището.
 4. Не е учредено по законния ред.
 5. Обявено е в несъстоятелност.

Чл.35. Прекратяването    на    читалището    по    решение    на Окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

Чл.36. Прекратяване на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Председател и/или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок 5 години.

Чл.38.   Председател   или       представляващ   читалищното сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срок се наказва с глоба от 150 до 300 лева.

Чл.39. Нарушенията се установяват с актове на :

 1. Оправомощени от министъра на културата длъжностни лица – за нарушения по чл.37
 2. Кмета   на   общината   или   оправомощени   от   него длъжностни лица – за нарушенията по чл. 37 и чл. 38.

Чл.40.  Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник – министър, съответно от кмета на общината.

Чл.41. Съставянето на актовете, издаването и задължението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Читалище-паметник „Отец Паисий- 1859″ се регистрира по Закона за   НЗНЧ обн. ДВ, бр.42/05.06.2009 г.
 • 2. Читалището има кръгъл печат, в средата с разтворена книга с годината на учредяване-1859 и надпис САМОКОВ, с надпис около тях: „ Читалище-паметник „Отец Паисий ”.
 • 3. Професионалният празник на читалището е 24 май – Денят на славянската писменост и култура.
 • 4. С този Устав се урежда по-нататъшното развитие, управление и цялостната дейност на Читалище-паметник „Отец Паисий- 1859″ гр.Самоков. Уставът е приет на Общо събрание на читалищните членове на 26 Февруари 2010 година въз основа на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в ДВ,бр.42 /05.06.2009 година и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено през 1997г.
 • .5 .Настоящият Устав е подписан в 2 (два) екземпляра от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, представляващ неразделна част от Устава.
 • .6. За всички не упоменати в Устава случаи се прилага законодателството на Република България.

 

 

Председател на  Читалище-паметник „Отец Паисий  1859″ гр.Самоков :

 

                           ПОДПИС :    /Стоян Ангелов Пашов/

 

26.02.2010 г.

Гр. САМОКОВ

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

На действителните членовете на   „Читалище-паметник  Отец  Паисий– 1859” – гр. Самоков,  присъствали на редовно общо събрание на читалището, проведено на 26.02.2010г., приели изцяло новия Устав на читалището, удостоверено чрез подписите им, както следва:

№    Име, презиме, фамилия     подпис

Този списък представлява неразделна част от новия Устав на  Читалище-паметник   „Отец Паисий – 1859 г. – гр. Самоков”, приет от Общото събрание на 26.02.2010 г.

ДОКУМЕНТИ за РЕГИСТРАЦИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД

  1.Заявление до Окръжен съд за вписване на промените – подписан от членовете на настоятелството
2 Протокол от Общо събрание приело новия устав.
3. Заверен препис от Устава, съдържащ всички изменения и допълнения, ведно със Списък на членовете на читалището приели устава.
4.Протокол от заседанието на Читалищното настоятелство за свикване на общо събрание.
5.Копие от поканата за общо събрание
6.Списък по азбучен ред на членовете на Читалището, получили покана за общо събрание
7.Свидетелства за съдимост – ако се вписват Настоятелство и Проверителната комисия .
8.Удостоверение за Уникалност на наименованието

9.Нотариално заверен образец от подписа на Председателя и Секретаря на Читалището
10. Декларации по чл. 16, ал1 от ЗНЧ – липса на роднински връзки за членовете на Настоятелството
11. Декларации по чл. 18, ал2 от ЗНЧ – липса на роднински връзки и
трудовоправни отношения с читалището – попълват се от проверителната комисия.
12. Валиден печат на Читалището

 

Заявление за вписване в регистъра на Министерството на културата.

Изх. № 27/22.06.2010

До

Г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ
Министър на културата

ЗАЯВЛЕНИЕ за ВПИСВАНЕ

от  Читалище-паметник  „Отец Паисий -1859”- гр. Самоков

Уважаеми г-н Министър,

С решение №  6  от 04.06.2010г. на Окръжен съд гр. София, сме вписали промени във вписани обстоятелства и Устав на  Читалище-паметник „ Отец Паисий -1859” гр. Самоков”, видно от решението, което прилагаме съгласно изискванията на ЗНЧ, обнародван в брой 42 на Държавен вестник /2009 година.
Молим с настоящото писмо- заявление, да извършите административна регистрация във водения от Вас регистър, като посочваме обстоятелствата, които се вписват в него:

1 .Име на читалището
Читалище-паметник   „Отец  Паисий  – 1859”- гр.Самоков
2. Седалище на читалището и адрес на управление
гр. Самоков , обл. Софийска  пл. „Захари  Зограф” № 1
3. Име на лицето представляващо читалището :

СТОЯН АНГЕЛОВ ПАШОВ – председател
ВАСИЛ  НИКОЛОВ  МИХАЙЛОВ – секретар
Приложения:

 1. Решения на Окръжен съд № 6 от 04.06. 2010 година.
  2. Регистрационно удостоверения №………….…на Агенцията по вписванията на СВ – Булстат Самоков.
  3. Устав на читалището .С уважение:……………………………..
  Председател Стоян Пашов