Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл. 65.  Профил на купувача на читалище-паметник „Отец Паисий 1859”  представлява обособена част от електронната страница на читалището  или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани в него.

Чл.  66. /1/ В Профил на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини, или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно читалището  да осигури неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от читалището  във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки, във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
/2/ В документите по ал. 1, които се публикуват в Профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
/3/  Председателят на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по всяка конкретна процедура своевременно предава документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача на системния администратор.
/4/ С публикуването на документите в профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.
Чл. 67. /1/ Профилът на купувача се администрира от системния администратор.
/2/ Информацията, подлежаща на публикуване в профила на купувача, се въвежда от  системния администратор.
Чл. 68.  Актуалните процедури, обявени от читалището се публикуват в раздел „Текущи процедури”, като заглавието им представлява връзка към самостоятелна преписка.
Чл. 69. Документите по чл. 66, ал. 1 се публикуват в профила на купувача след предоставянето им в електронен вид, от секретаря на  читалището.
Чл. 70 /1/ Освен ако не е определено друго, документите се предоставят за публикуване в профила на купувача най-късно в деня на изпращането им за вписване в Регистъра на обществените поръчки, респ. издаването им.
/2/ Сроковете за публикуване на документите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 4 – 6 и 8 са, както следва:
1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;
3. поканите по чл. 34, ал. 1 от ЗОП – в деня на изпращането им на избраните кандидати;
4. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите – в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:
а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;
б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 от ЗОП – до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;
8. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра;
9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
10. съобщението по чл. 193 ЗОП – в деня на прекратяването.
Чл. 71. /1/ За публикуването на документите в профила на купувача системният администратор води електронен дневник.
/2/ В дневника по ал. 1 се записват имената на файловете, представляващи електронен вид на документите, публикувани в профила на купувача.  Te не трябва да бъдат променяни във времето.
/3/ Времето на публикуване на конкретен документ (година, дата, час, минута и секунда) се удостоверява с хартиена разпечатка на съответната страница от профила на купувача (не на самия документ), която се извършва в деня на публикуването на документа. Хартиената разпечатка се подписва от лицето, публикувало документа и се съхранява в досието на съответната обществена поръчка.
Чл. 72. /1/ Документите и информацията, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, обособени в самостоятелна преписка по смисъла на чл. 70, ал. 1 от настоящите вътрешни правила, се поддържат в профила на купувача до изтичането на три години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 от ЗОП – когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.
/2/ При настъпване на някое от обстоятелствата по предходната алинея, самостоятелната преписка на всяка отделна поръчка се снема от раздел „Текущи процедури” и се прехвърля в раздел „Архив” на профил на купувача, където се съхранява до изтичането на три годишния срок.
/3/ След изтичането на три годишния срок, преписката по процедурата се прехвърля за съхранение в електронен архив, който се организира по години.
Чл. 73. /1/ Контролът по изпълнение на задачите и сроковете по настоящата глава се осъществява от секретаря.
/2/ До изтичането на първия работен ден след публикуването на документите в профила на купувача, секретарят извършва проверка на публикуваната в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача информация, за което попълва контролна карта – Приложение № 5 към настоящите вътрешни правила.