ПОКАНА

ЧИТАЛИЩЕ-ПАМЕТНИК „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859”, САМОКОВ

ПОКАНА

На основание чл.15, ал.(1) от Закона за народните читалища и чл.20, ал.(1) от устава на Читалището, Настоятелството на Читалище-паметник „Отец Паисий-1859”, гр. Самоков, свиква,

 

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

на 17 февруари 2020г., от 17,30 часа

в Големия салон на Читалището, при

Дневен ред:

 

1.Отчет за дейността на Читалището през 2019 г.

2.Приемане на годишния отчет на Читалището за 2019 г.

3.Приемане на бюджета на Читалището за 2020г.

4.Приемане на решение за осигуряване на финансови средства,във връзка с окончателното завършване на проект:

Качествени подобрения на сградата на читалище-паметник „Отец Паисий-1859” при максимално запазване на автентичността й по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

5.Разни

 

При липса на кворум в определения час, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и дата, но от 18,30часа.

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ДА   ПРИСЪСТВУВАТ!