Читалище – паметник „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859“ гр.Самоков спечели проект „Оборудване на балетна школа” по процедура на Сдружение „МИГ Самоков”, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Днес, кметът Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ САМОКОВ”, заедно с г-н Стоян Пашов, председател на Настоятелството на Читалище – паметник „Отец Паисий-1859“, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 050,88 лв. с ДДС. С тази сума ще се реализира проекта „Оборудване на балетна школа”. Предвидено е за репетиционната да бъдат закупени и монтирани огледала и станки, които ще подпомогнат обучителния процес. Освен визуализация, се предвижда процеса да бъде обезпечен и технически. За целта се ще бъде оборудвана залата с мобилна аудио система уредба, професионална видеокамера и статив.
Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Васил Грудев е одобрена проведената процедура по подмярка 7.2 на МИГ САМОКОВ „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Очакват се оценките от ДФЗ на останалите подадени проектни предложения. Реализацията на проектите по мярката целят подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.